Általános Szerződési Feltételek

A Whole Goods weboldal (továbbiakban: Weboldal) megnyitásával Ön elfogadja a jelen Nyilatkozatban felsorolt feltételeket és hozzájárul adatainak a kezeléséhez.
Kérjük, amennyiben nem ért egyet jelen Nyilatkozatban rögzített feltételekkel, vagy nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, akkor a Weboldalt ne nyissa meg, illetve ne vegye igénybe a Weboldalon található szolgáltatásokat!
Cégünk nagy figyelmet fordít az Ön személyes adatainak a védelmére. A Weboldal látogatása, továbbá a Weboldalon található szolgáltatások igénybevétele során mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal látogatása során az Ön személyes adatait megvédje. Mindazonáltal, cégünknek szintén tekintettel kell lennie saját jogos érdekeire, melyek meghatározzák a Weboldal látogatásához, illetve a Weboldalon található szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok típusát és mennyiségét. Cégünk tudomására jutó adatok mennyisége és típusa attól függ, hogy Ön a Weboldalt miképp használja.

Adatvédelmi tájékoztató
Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a vonatkozó EU normák, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme
A Weboldal felkeresésével Ön személyes adatokat ad át cégünk részére. A személyes adatok kezelője a Something Else Kft., amely az adatok kezelése során az alább részletezett módon jár el.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapját az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontjának rendelkezésein alapul, azaz az Ön hozzájárulásával történik. Cégünk által biztosított egyes funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a teljesítése és funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg.

A felhasználók jogainak gyakorlása
A Weboldal felhasználójaként Ön jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Cégünk az Ön kérésére tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. Cégünk a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását cégünknél kezdeményezheti.
Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése Cégünkhöz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.
Adatainak módosítását, javítását vagy törlését kérheti levélben a Something Else Kft. 1055 Budapest, Szent István krt. 19. postai címen vagy a some.kft@gmail.com e-mail címen.
Cégünk, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ön jogainak megsértése esetén cégünk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Általános Weboldal Felhasználás
A Weboldal látogatásával összefüggésben, illetve a Weboldalon statisztikai adatgyűjtés történhet. Ezek az adatok nem azonosítják az Ön személyét (kilétét) és nem vezethetők vissza az Ön személyére.

Sütik és Webes Irányjelzők Használata
A "Sütik" a weboldalak által a látogatók merevlemezére nyilvántartási célokkal, a weboldal és a felhasználó (látogató) nyomon követése érdekében továbbított adatok. A sütik használata megszokott kereskedelmi eljárás és a legtöbb weboldal alkalmazza őket. Annak kimutatásával, hogy mikor és miként használják látogatóink a Weboldalt, a sütik segítenek abban, hogy a Weboldal mely területei milyen mértékben látogatottak. Amennyiben Ön előnyösebbnek érzi, beállíthatja a böngészőjét a sütik visszautasítására vagy a sütik küldéséről szóló riasztás küldésére is. Lehetséges mindazonáltal, hogy amennyiben így cselekszik, úgy a Weboldal egyes részei nem fognak helyesen működni.
A „Webes irányjelzők", amelyet „spotlight tag"-nek vagy „pixel tag"-nek is neveznek, célja egyedi sütik felismerése és cégünk segítése annak meghatározásában, hogy látogatói mely reklámokat követve jutnak el a Weboldalra. Ön beállíthatja a böngészőjét a sütik érkezéséről szóló riasztás küldésére, mely lehetőséget ad eldönteni, a sütit fogadja-e. Ha visszautasítja a süti elfogadását, úgy az a webes irányjelzőt is inaktiválja.
Mind a sütik, mind a webes irányjelzők által gyűjtött és felhasznált információ névtelen és az Ön személyére vissza nem vezethető. A sütik és webes irányjelzők által gyűjtött adatok nem tartalmazzák az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét.

Kérdőívek
Weboldalon lehetőség nyílik, illetve cégünk időnként kérheti látogatóit kérdőívek formájában való adatszolgáltatásra és véleményük visszajelzésére. E kérdőívek kitöltése mindig önkéntes alapon történik és a látogatónak mindig joga van a kérdőív kitöltésének visszautasítására. Bármely a kérdőívek útján gyűjtött adatot cégünk termékeinek és szolgáltatásainak értékelésére használunk.
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. 
A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat cégünk a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése - így az Rtv. (a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.törvény) valamint az Nbtv ( a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. Törvény) rendelkezései stb. - szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Szolgáltatások igénybevétele
Amikor a Weboldal bizonyos szolgáltatásait igénybe veszi, szükséges, hogy az alábbi adatait kezeljük: a) neve, b) szállítási címe, c) számlázási címe, d) e-mail címe, e) telefonszáma, f) a kiválasztott termékek listája és értéke. 
Minden olyan esetben, amikor Ön a Weboldalon olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely szolgáltatás teljesítéséhez az adataira van szükségünk, a szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatait kezeljük és azt az igényelt szolgáltatás teljesítése érdekében – a szükséges mértékében – az alvállalkozóink részére továbbítsuk.
Cégünk egyes karbantartási és a szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozót, adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően, e feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az alvállalkozó és/vagy az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Amennyiben ezt Ön kéri cégünk tájékoztatást ad az általunk kezelt, illetőleg az alvállalkozó részére átadott adatairól, az alvállalkozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatbiztonság
Cégünk kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani. Cégünk törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Egyéb szabályok
Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
Cégünk az adatkezelési tevékenysége során a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
Cégünk ingyenes hírlevelek, alkalomadtán promóciós e-mail küldésének lehetőségét ajánlja szolgáltatásként a Weboldal látogatói részére. Cégünk kizárólag abban az esetben küld e-mailt, ha Ön a Weboldalunkon ehhez beleegyezését adta. 
Nyeremény-promóciók és Más Promóciók Útján Gyűjtött Személyes Adatok
Egyes esetekben cégünk nyeremény-promóciót vagy más típusú promóciókat ajánl a Weboldalon. Az ezekben történő részvétel lehetővé tétele érdekében cégünk Személyes Adatokat kérhet Öntől. Személyes Adatok gyűjtése és feldolgozása mindig jelen Nyilatkozattal és/vagy a konkrét nyeremény-promócióra, megállapított szabályzattal összhangban történik.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

Jelen ÁSZF a Whole Goods weboldalon – továbbiakban Weboldal vagy Weboldalak - elérhető online szolgáltatás (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
A Weboldal üzemeltetője:
A Weboldalt a Something Else Kft. (székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 19. 2. em. 5. cégjegyzékszám: 01 09 178088, adószám: 24702816-2-41, a továbbiakban: Szállító) üzemelteti.

Az ÁSZF hatálya:
A Weboldalon kínált bármely szolgáltatás igénybevételével Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. A Weboldalakon közzétett ÁSZF rendelkezéseit kell akkor is alkalmazni, ha a Megrendelő mobil eszközről használja a fenti weboldalakat, vagy a weboldal mobileszközre optimalizált változatát használja.
Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított ÁSZF Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. Megrendelőre a Weboldal használatának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A Weboldalon található tartalom:
A Weboldalon kerültek azok a termékek feltüntetésre, amelyeket Megrendelő kiválaszthat. A Weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.
Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon feltüntetett árukínálatot és/vagy árakat egyoldalúan módosítsa. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalakat vagy azok részeit minden előzetes értesítés nélkül ideiglenesen szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse. Szállító jogosult bármely harmadik fél által a Weboldalra tett tartalmat a weboldalról előzetes értesítés és indokolás nélkül eltávolítani.
Szállító a legnagyobb gondossággal jár el, amikor a Weboldalak tartalmát készíti, és minden tőle telhetőt megtesz a Weboldal adattartalmának pontossága érdekében. Ennek ellenére Szállító nem garantálja a Weboldalain található termékekre vonatkozó, másoktól kapott adatok, információk pontosságát és megbízhatóságát, ezért Szállító a téves adatok által másoknak okozott károkért mindennemű felelősségét kizárja.
Szállító a Weboldalán lehetnek olyan linkek, amelyek más weboldalakra vezetnek, és amely weboldalak nem állnak Szállító ellenőrzése alatt, ezért Szállító semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen oldalakon található adatok tartalmáért.

A Weboldalon megadott árak:
A Weboldalakon megadott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő megrendelése szállítási költséget is tartalmaz, akkor szállítási költség a megrendelt áruk vételára mellett külön feltüntetésre kerül.
Szállító fenntartja magának azt a jogot, hogy a Weboldalon feltüntetett árakat bármikor megváltoztathassa. A folyamatban lévő megrendelések esetén a megrendelés pillanatában hatályos árat kell alkalmazni.

Termékek:
Szállító nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az általa kínált termékek összetételét időről- időre módosítsa, beleértve azt is, hogy bizonyos termékeket a kínálatából végleg elhagyjon. 
Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú megrendelő számára álljanak rendelkezésre, Szállítónak jogában áll felső határt szabni arra nézve, hogy egy Megrendelő egy adott termékből mennyi darabot vásárolhat meg.

Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte:
Szállító a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szállítási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Szállító eladási ajánlatának, vagy Megrendelő ajánlatának az elfogásának, ugyanis ajánlatát Szállító az áru átvételekor teszi meg a Megrendelő részére.
Szállító és Megrendelő között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására, ha kiszállításkor vagy személyes átvételkor Megrendelő az általa kiválasztott termékeket vagy azok egy részét átveszi.  Az átvétel időpontjáig Szállító egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy Megrendelő ajánlatának elfogadásaként.

Elállás:
Szállító mindent megtesz annak érdekében, hogy Megrendelő a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket Szállító nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.
Megrendelő jogosult a szerződéstől a termékek kézhezvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállni. Megrendelő elállási jogát úgy gyakorolja, hogy az elállásra vonatkozó nyilatkozatát és a Megvásárolt árut visszajutatja Szállító részére.
Megrendelő nem gyakorolhatja e jogát gyorsan romló élelmiszerek valamint természetüknél fogva nem visszaadható termékeknél. 
Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
Szállító terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vessz vissza.

Regisztráció:
Megrendelő kizárólag  regisztráció nélkül jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Megrendelő a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Megrendelő adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról Szállító ügyfélszolgálatára e-mailben, vagy a levelezési címére levél útján. Megrendelő ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.
A Megrendelő, a regisztráció során létrehozott jelszavát köteles titokban tartani. A Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. 
Szállító nem felelős a Megrendelővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Megrendelő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Megrendelő, akár harmadik fél visszaélt.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldal használat során nem továbbit Weboldal felhasználásával támadó hangvételű, obszcén vagy bármi más módon kifogásolható tartalmat, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen tartalmú cselekedetével az Szállítónak okozott károkat megtéríti.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során a) az általa megadott személyes adatok valódiak, pontosak és teljesek, b) adatait azonnal módosítja, ha adatiban változás következik be, c) más személy nevében nem regisztrál az oldalon, nem használ hamis nevet vagy olyan nevet, amelyhez nincs felhatalmazása.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Weboldal látogatás során: a) nem zavar és/vagy akadályoz másokat a honlap használatában; b) semmilyen módon nem módosítja a honlap tartalmát, illetve műszaki jellegét sem változtatja meg; c) nem zavarja meg a honlap biztonságát; d) nem használja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küld vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra; e) nem hoz létre álüzeneteket valamely megrendelő identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik megrendelő fiókjába bejuthasson.
Szállító jogosult bármely Megrendelő regisztrációját (és ezzel együtt Megrendelő fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit megszegte.

A Weboldalon nyújtott szolgáltatás elérhetősége:
Szállító megtesz minden tőle telhetőt a Weboldalon nyújtott szolgáltatások minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal Szolgáltató nem garantálja Megrendelő számára azt, hogy a szolgáltatása mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. 
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő hozzáférését korlátozza a Weboldalon mindaddig, ameddig a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez szükséges.
Szállító bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

Felelősség kizárása:
Annak ellenére, hogy Szállító megtesz minden tőle elvárhatót a Weboldalakon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Megrendelő számára. Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a Weboldal használata közben felmerülhetnek. 

Reklamációk:
A Megrendelő megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Megrendelőt ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szállító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján tehet meg. 

Vegyes rendelkezések:
Amennyiben a Weboldal tartalmainak magyar és angol nyelvű változata között eltérés tapasztalható úgy, a magyar nyelvű szövegváltozatot kell irányadónak tekinteni.
Ha az ÁSZF bizonyos rendelkezései érvénytelenek, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezetten lemond a Szállítóval szemben esetleg felmerülő bármilyen követelése esetén a beszámítás jogáról.
Szállító jogosult a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik fél részére átruházhatja.
Bármely a Szállítót megillető jognak nem gyakorlása vagy késedelmes gyakorlása, nem jelenti azt, hogy Szállító e jogáról, igényéről lemond. Szállító semmilyen magatartása – kivéve az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatot - nem minősül az őt megillető jogról való lemondásnak.
A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszonyból eredő kérdésekben és jogvitákban Magyarország jogát kell alkalmazni. Felek esetleges jogvitája esetére kikötik a Szállító székhelye szerint illetékes bíróság

VÁSÁRLÁS MENETE

A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot, valamint a fizetési módot. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Az akciós árak a készet erejéig érvényesek.

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről, küldünk e-mail értesítést amikor a termék vételára kiegyenlítésre került (banki átutalás) és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámon.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
Áruházunkban lehetőség PayPal-lal, Online internetes kártyás és utánvéttel történő fizetésre.

Fizetés az áru átvételekor (utánvét)
Lehetőség van utólagos, bankkártyás fizetésre a FoxPost automatánál.
Az utánvétes fizetés esetén a megrendelését 3 munkanapon belül kiszállításra előkészítjük.

Fizetés PayPal használatával
PayPal használatával történő fizetés esetén a rendelés végösszegét a csomag kiszállítása előtt előre kell kifizetnie.
A PayPal használatához először regisztrálnia kell a www.PayPal.com oldalon. PayPal regisztráció egyszerű és ingyenes. A regszitrációhoz válasszon egy PayPal fióktípust, Személyest, vagy Üzletit. A szolgáltató egy e-mailt küld Önnek, amellyel aktiválhatja a PayPal számláját. A PayPal fizetés előnye, hogy internetes vásárlásai során banki adatait nem kell harmadik felek részére ismételten megadnia.
Amint a PayPal számlánkra megérkezik a csomag ellenértéke, a rendelés “fizetve” állapotra vált és erről e-mail értesítést küldünk Önnek. A vételár számlánkon történő jóváírását követően 4 munkanapon belül megrendelését kiszállításra előkészítjük.
 
Online internetes kártyás fizetés - SimplePay
 
Online internetes kártyás fizetés - Barion
A megadott adatok mindvégig biztonságban lesznek, mivel maga a fizetés a Barion titkosított oldalán történik. A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működik, PCI DSS megfeleléssel. A kártyaadatokat Norton/Symantec 256 bites SSL titkosítás védi. Webáruházunk csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást, kártyaadataid nem jutnak el hozzánk. A Barion Smart Gateway fizetőfelületén kártyaadatok megadásával, vagy Barion tárca tulajdonosok esetében jelszóval lehet fizetni, asztali és mobil böngészőkben egyaránt. Regisztrációt nem igényel, az első fizetésnél lehet regisztrálni, ez opcionális. Neked ingyenes a fizetés, a regisztráció és a Barion tárca használata is. Kényelmes, nem kell soha többé beírnod a kártyaadataidat nem csak az adott kereskedőnél, hanem egyetlen más Barion elfogadónál sem. Ha regisztráltál, letöltheted a Barion appot is, mely rengeteg felhasználói élménnyel gazdagíthat.
A Barion fizetés lépései:
Válaszd ki a kívánt terméket és helyezd a kosárba!
A Kasszánál válaszd ki a megfelelő szállítási módot.
A rendelés véglegesítésénél válaszd ki a Barion fizetési módot, majd kattints a “Megrendelés Véglegesítése" gombra!
Fizetés bankkártya adatok magadásával: Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával. A fizetéshez a kártya adataira, valamint e-mail címre van szükség. A fizetéshez Barion regisztráció nem szükséges, de az ÁSZF-et el kell fogadni.

Fizetés Barion tárcával:
Fizetés eltárolt bankkártyával
Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet.
Fizetés előre feltöltött Barion egyenleggel.
Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion regisztrációval (és nem rendelkezi bankkártyával). A fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Az egyenleg úgynevezett elektronikus pénz, amely előre feltölthető készpénzbefizetéssel a Barion feltöltő pontokon, valamint átutalással bankszámláról (sürgős esetben bankkártyáról is).
 
Hatályos 2023 szeptember 20-tól
 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
 
GLS FUTÁRSZOLGÁLAT HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kézbesítés: a csomag felvételét követő munkanapon
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (készpénz és bankkártya), Átutalás
Szállítási díj: 1655 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
DPD FUTÁRSZOLGÁLAT HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kézbesítés: a csomag felvételét követő munkanapon
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (készpénz és bankkártya), Átutalás
Szállítási díj: 1655 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
MPL POSTA FUTÁRSZOLGÁLAT HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kézbesítés: a csomag felvételét követő munkanapon
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (készpénz és bankkártya), Átutalás
Szállítási díj: 1655 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
 
CSOMAGAUTOMATÁK
FOXPOST CSOMAGAUTOMATÁK
Csomagját 4 napig van lehetősége átvenni.
A FOXPOST automatáknál az utánvét összegét csak bankkártyával tudja kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre nincs lehetőség.
A FoxPost a csomag regisztrációjához csak magyar telefonszámot fogad el!
Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (bankkártyával fizetve az automatánál), Átutalás
Szállítási díj: 1335Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
MPL CSOMAGAUTOMATÁK
Csomagját 2 napig van lehetősége átvenni, utána a legközelebbi postán lehet átvenni még +8 napig. Utánvétes fizetés esetén az MPL automatáknál csak bankkártyával lehet fizetni.
Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét bankkártyával, Átutalás
Szállítási díj: 1210 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
PACKETA Z-BOX CSOMAGAUTOMATÁK
Csomagját 4 napig van lehetősége átvenni.
Az automatáknál az utánvét összegét csak bankkártyával tudja kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre nincs lehetőség.
Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (bankkártyával fizetve az automatánál), Átutalás, Packeta App
Szállítási díj: 1685Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
 
CSOMAGPONTOK, POSTÁN MARADÓ
 
 
GLS CSOMAGPONTOK
Csomagját 5 napig van lehetősége átvenni. A GLS csomagautomatából csomagját 7 napig van lehetősége átvenni. 
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét, Átutalás
Szállítási díj: 1270 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
POSTÁN MARADÓ
Csomagját 10 napig van lehetősége átvenni.
Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét, Átutalás
Szállítási díj: 1485 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
POSTAPONT PLUSZ PONTOK
MOL töltőállomások, Coop üzletek, Media Markt üzletek, Trend Maker üzletek 
Csomagját 10 napig van lehetősége átvenni.
Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét, Átutalás
Szállítási díj: 1485 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
ELOGISZTIKA Csomagpont - Személyes Átvétel
Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 32. (fszt. 9.)(az udvar közepén jobbra).
Telefon: 06 1 704 2848, +36703643732, +36303051505
Email:info@elogisztika.hu
https://elogisztika.hu
Csomagját 15 napig van lehetősége átvenni.
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, szerda: 11:00-18:00-ig,
csütörtök: 10:00-17:45-ig,
péntek: 10:00-17:00-ig,
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (csak készpénz!), Átutalás
Szállítási díj: 495 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
PACKETA (CSOMAGKÜLDŐ) ÁTVEVŐHELYEK
A csomagot 8 napig tárolják. A csomag nyomonkövetés oldalon lehetősége van meghosszabbítani a tárolási időt és utánvét esetén az oldalon bankkártyával is fizetheti a csomagot.
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét
Szállítási díj: 1685 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
SZÁLLÍTÁS KÜLFÖLDRE
 
SAMEDAY HÁZHOZSZÁLLÍTÁS ROMÁNIÁBA
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Átutalás, Utánvét
Szállítási díj: 2595 Ft
Szállítási díj 19000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes
 
A szállítástól elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Kérjük SÉRÜLT CSOMAGOT SEMMILYEN ESETBEN NE VEGYEN ÁT A FUTÁRTÓL! Abban az esetben, ha csomagján sérülés nyomait látja, kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére!

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz.

ELÁLLÁSI JOG / VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA
A megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor.

REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Amennyiben a regisztrálást követő évben egyszer sem vásárol, fiókját inaktívnak tekintjük és regisztrációját töröljük.

HŰSÉGPONTOK

Minden 25 Ft vásárlás után 1Ft hűségpont jár. Azaz a megvásárolt termékek értékének 4%-át kapja meg hűségpontokban.pl. 25000 Ft vásárlás után 1000 hűségpontot kap.

A következő vásárlásnál a hűségpontok kedvezményként használhatóak fel.
1 hűségpont = 1Ft kedvezményre váltható be.
pl. 100 hűségpont = 100 Ft kedvezmény

A hűségpontok nem évülnek el, korlátlan ideig felhasználhatóak.
A hűségpontokat az után kapja meg, hogy a csomagot szállításra átadtuk és a rendelés státusza teljesítettre változik. A hűségpont egyenlegéről külön emailt fog kapni.

Át nem vett csomag esetén, a csomag visszaérkezése után a megrendelés állapota "megrendelő nem vette át" státuszra változik és vásárlás után kapott hűségpontok törlődnek.

Ha szeretné felhasználni a hűségpontjait, akkor a Kassza - Kosár funkcióban, a kosárban lévő termékek lista felett van a Hűségpontok beváltása funkció. Itt be tudja írni, hogy hány pontot szeretne beváltani és a √ pipa gombra kattintva beváltani a pontokat.

Hatályos: 2023. szeptember 04-től