Egyéb Márkák

You can change the language by clicking on the globe icon    (upper right corner)  ↘️

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

A Whole Goods weboldal (továbbiakban: Weboldal) megnyitásával Ön elfogadja a jelen Nyilatkozatban felsorolt feltételeket és hozzájárul adatainak a kezeléséhez.Kérjük, amennyiben nem ért egyet jelen Nyilatkozatban rögzített feltételekkel, vagy nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, akkor a Weboldalt ne nyissa meg, illetve ne vegye igénybe a Weboldalon található szolgáltatásokat!
Cégünk nagy figyelmet fordít az Ön személyes adatainak a védelmére. A Weboldal látogatása, továbbá a Weboldalon található szolgáltatások igénybevétele során mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal látogatása során az Ön személyes adatait megvédje. Mindazonáltal, cégünknek szintén tekintettel kell lennie saját jogos érdekeire, melyek meghatározzák a Weboldal látogatásához, illetve a Weboldalon található szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok típusát és mennyiségét. Cégünk tudomására jutó adatok mennyisége és típusa attól függ, hogy Ön a Weboldalt miképp használja.

Adatvédelmi tájékoztató
Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a vonatkozó EU normák, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme
A Weboldal felkeresésével Ön személyes adatokat ad át cégünk részére. A személyes adatok kezelője a Something Else Kft., amely az adatok kezelése során az alább részletezett módon jár el.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapját az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontjának rendelkezésein alapul, azaz az Ön hozzájárulásával történik. Cégünk által biztosított egyes funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a teljesítése és funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg.

A felhasználók jogainak gyakorlása
A Weboldal felhasználójaként Ön jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Cégünk az Ön kérésére tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. Cégünk a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását cégünknél kezdeményezheti.
Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése Cégünkhöz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.
Adatainak módosítását, javítását vagy törlését kérheti levélben a Something Else Kft. 1055 Budapest, Szent István krt. 19. postai címen vagy a some.kft@gmail.com e-mail címen.
Cégünk, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ön jogainak megsértése esetén cégünk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Általános Weboldal Felhasználás
A Weboldal látogatásával összefüggésben, illetve a Weboldalon statisztikai adatgyűjtés történhet. Ezek az adatok nem azonosítják az Ön személyét (kilétét) és nem vezethetők vissza az Ön személyére.

Sütik és Webes Irányjelzők Használata
A "Sütik" a weboldalak által a látogatók merevlemezére nyilvántartási célokkal, a weboldal és a felhasználó (látogató) nyomon követése érdekében továbbított adatok. A sütik használata megszokott kereskedelmi eljárás és a legtöbb weboldal alkalmazza őket. Annak kimutatásával, hogy mikor és miként használják látogatóink a Weboldalt, a sütik segítenek abban, hogy a Weboldal mely területei milyen mértékben látogatottak. Amennyiben Ön előnyösebbnek érzi, beállíthatja a böngészőjét a sütik visszautasítására vagy a sütik küldéséről szóló riasztás küldésére is. Lehetséges mindazonáltal, hogy amennyiben így cselekszik, úgy a Weboldal egyes részei nem fognak helyesen működni.
A „Webes irányjelzők", amelyet „spotlight tag"-nek vagy „pixel tag"-nek is neveznek, célja egyedi sütik felismerése és cégünk segítése annak meghatározásában, hogy látogatói mely reklámokat követve jutnak el a Weboldalra. Ön beállíthatja a böngészőjét a sütik érkezéséről szóló riasztás küldésére, mely lehetőséget ad eldönteni, a sütit fogadja-e. Ha visszautasítja a süti elfogadását, úgy az a webes irányjelzőt is inaktiválja.
Mind a sütik, mind a webes irányjelzők által gyűjtött és felhasznált információ névtelen és az Ön személyére vissza nem vezethető. A sütik és webes irányjelzők által gyűjtött adatok nem tartalmazzák az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét.

Kérdőívek
Weboldalon lehetőség nyílik, illetve cégünk időnként kérheti látogatóit kérdőívek formájában való adatszolgáltatásra és véleményük visszajelzésére. E kérdőívek kitöltése mindig önkéntes alapon történik és a látogatónak mindig joga van a kérdőív kitöltésének visszautasítására. Bármely a kérdőívek útján gyűjtött adatot cégünk termékeinek és szolgáltatásainak értékelésére használunk.
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. 
A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat cégünk a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése - így az Rtv. (a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.törvény) valamint az Nbtv ( a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. Törvény) rendelkezései stb. - szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Szolgáltatások igénybevétele
Amikor a Weboldal bizonyos szolgáltatásait igénybe veszi, szükséges, hogy az alábbi adatait kezeljük: a) neve, b) szállítási címe, c) számlázási címe, d) e-mail címe, e) telefonszáma, f) a kiválasztott termékek listája és értéke. 
Minden olyan esetben, amikor Ön a Weboldalon olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely szolgáltatás teljesítéséhez az adataira van szükségünk, a szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatait kezeljük és azt az igényelt szolgáltatás teljesítése érdekében – a szükséges mértékében – az alvállalkozóink részére továbbítsuk.
Cégünk egyes karbantartási és a szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozót, adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően, e feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az alvállalkozó és/vagy az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Amennyiben ezt Ön kéri cégünk tájékoztatást ad az általunk kezelt, illetőleg az alvállalkozó részére átadott adatairól, az alvállalkozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatbiztonság
Cégünk kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani. Cégünk törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Egyéb szabályok
Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
Cégünk az adatkezelési tevékenysége során a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
Cégünk ingyenes hírlevelek, alkalomadtán promóciós e-mail küldésének lehetőségét ajánlja szolgáltatásként a Weboldal látogatói részére. Cégünk kizárólag abban az esetben küld e-mailt, ha Ön a Weboldalunkon ehhez beleegyezését adta. 
Nyeremény-promóciók és Más Promóciók Útján Gyűjtött Személyes Adatok
Egyes esetekben cégünk nyeremény-promóciót vagy más típusú promóciókat ajánl a Weboldalon. Az ezekben történő részvétel lehetővé tétele érdekében cégünk Személyes Adatokat kérhet Öntől. Személyes Adatok gyűjtése és feldolgozása mindig jelen Nyilatkozattal és/vagy a konkrét nyeremény-promócióra, megállapított szabályzattal összhangban történik.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

Jelen ÁSZF a Whole Goods weboldalon – továbbiakban Weboldal vagy Weboldalak - elérhető online szolgáltatás (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
A Weboldal üzemeltetője:
A Weboldalt a Something Else Kft. (székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 19. 2. em. 5. cégjegyzékszám: 01 09 178088, adószám: 24702816-2-41, a továbbiakban: Szállító) üzemelteti.

Az ÁSZF hatálya:
A Weboldalon kínált bármely szolgáltatás igénybevételével Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. A Weboldalakon közzétett ÁSZF rendelkezéseit kell akkor is alkalmazni, ha a Megrendelő mobil eszközről használja a fenti weboldalakat, vagy a weboldal mobileszközre optimalizált változatát használja.
Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított ÁSZF Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. Megrendelőre a Weboldal használatának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A Weboldalon található tartalom:
A Weboldalon kerültek azok a termékek feltüntetésre, amelyeket Megrendelő kiválaszthat. A Weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.
Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon feltüntetett árukínálatot és/vagy árakat egyoldalúan módosítsa. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalakat vagy azok részeit minden előzetes értesítés nélkül ideiglenesen szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse. Szállító jogosult bármely harmadik fél által a Weboldalra tett tartalmat a weboldalról előzetes értesítés és indokolás nélkül eltávolítani.
Szállító a legnagyobb gondossággal jár el, amikor a Weboldalak tartalmát készíti, és minden tőle telhetőt megtesz a Weboldal adattartalmának pontossága érdekében. Ennek ellenére Szállító nem garantálja a Weboldalain található termékekre vonatkozó, másoktól kapott adatok, információk pontosságát és megbízhatóságát, ezért Szállító a téves adatok által másoknak okozott károkért mindennemű felelősségét kizárja.
Szállító a Weboldalán lehetnek olyan linkek, amelyek más weboldalakra vezetnek, és amely weboldalak nem állnak Szállító ellenőrzése alatt, ezért Szállító semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen oldalakon található adatok tartalmáért.

A Weboldalon megadott árak:
A Weboldalakon megadott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő megrendelése szállítási költséget is tartalmaz, akkor szállítási költség a megrendelt áruk vételára mellett külön feltüntetésre kerül.
Szállító fenntartja magának azt a jogot, hogy a Weboldalon feltüntetett árakat bármikor megváltoztathassa. A folyamatban lévő megrendelések esetén a megrendelés pillanatában hatályos árat kell alkalmazni.

Termékek:
Szállító nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az általa kínált termékek összetételét időről- időre módosítsa, beleértve azt is, hogy bizonyos termékeket a kínálatából végleg elhagyjon. 
Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú megrendelő számára álljanak rendelkezésre, Szállítónak jogában áll felső határt szabni arra nézve, hogy egy Megrendelő egy adott termékből mennyi darabot vásárolhat meg.

Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte:
Szállító a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szállítási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Szállító eladási ajánlatának, vagy Megrendelő ajánlatának az elfogásának, ugyanis ajánlatát Szállító az áru átvételekor teszi meg a Megrendelő részére.
Szállító és Megrendelő között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására, ha kiszállításkor vagy személyes átvételkor Megrendelő az általa kiválasztott termékeket vagy azok egy részét átveszi.  Az átvétel időpontjáig Szállító egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy Megrendelő ajánlatának elfogadásaként.

Elállás:
Szállító mindent megtesz annak érdekében, hogy Megrendelő a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket Szállító nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.
Megrendelő jogosult a szerződéstől a termékek kézhezvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállni. Megrendelő elállási jogát úgy gyakorolja, hogy az elállásra vonatkozó nyilatkozatát és a Megvásárolt árut visszajutatja Szállító részére.
Megrendelő nem gyakorolhatja e jogát gyorsan romló élelmiszerek valamint természetüknél fogva nem visszaadható termékeknél. 
Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
Szállító terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vessz vissza.

Regisztráció:
Megrendelő kizárólag  regisztráció nélkül jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Megrendelő a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Megrendelő adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról Szállító ügyfélszolgálatára e-mailben, vagy a levelezési címére levél útján. Megrendelő ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.
A Megrendelő, a regisztráció során létrehozott jelszavát köteles titokban tartani. A Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. 
Szállító nem felelős a Megrendelővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Megrendelő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Megrendelő, akár harmadik fél visszaélt.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldal használat során nem továbbit Weboldal felhasználásával támadó hangvételű, obszcén vagy bármi más módon kifogásolható tartalmat, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen tartalmú cselekedetével az Szállítónak okozott károkat megtéríti.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során a) az általa megadott személyes adatok valódiak, pontosak és teljesek, b) adatait azonnal módosítja, ha adatiban változás következik be, c) más személy nevében nem regisztrál az oldalon, nem használ hamis nevet vagy olyan nevet, amelyhez nincs felhatalmazása.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Weboldal látogatás során: a) nem zavar és/vagy akadályoz másokat a honlap használatában; b) semmilyen módon nem módosítja a honlap tartalmát, illetve műszaki jellegét sem változtatja meg; c) nem zavarja meg a honlap biztonságát; d) nem használja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küld vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra; e) nem hoz létre álüzeneteket valamely megrendelő identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik megrendelő fiókjába bejuthasson.
Szállító jogosult bármely Megrendelő regisztrációját (és ezzel együtt Megrendelő fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit megszegte.

A Weboldalon nyújtott szolgáltatás elérhetősége:
Szállító megtesz minden tőle telhetőt a Weboldalon nyújtott szolgáltatások minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal Szolgáltató nem garantálja Megrendelő számára azt, hogy a szolgáltatása mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. 
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő hozzáférését korlátozza a Weboldalon mindaddig, ameddig a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez szükséges.
Szállító bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

Felelősség kizárása:
Annak ellenére, hogy Szállító megtesz minden tőle elvárhatót a Weboldalakon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Megrendelő számára. Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a Weboldal használata közben felmerülhetnek. 

Reklamációk:
A Megrendelő megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Megrendelőt ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szállító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján tehet meg. 

Vegyes rendelkezések:
Amennyiben a Weboldal tartalmainak magyar és angol nyelvű változata között eltérés tapasztalható úgy, a magyar nyelvű szövegváltozatot kell irányadónak tekinteni.
Ha az ÁSZF bizonyos rendelkezései érvénytelenek, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezetten lemond a Szállítóval szemben esetleg felmerülő bármilyen követelése esetén a beszámítás jogáról.
Szállító jogosult a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik fél részére átruházhatja.
Bármely a Szállítót megillető jognak nem gyakorlása vagy késedelmes gyakorlása, nem jelenti azt, hogy Szállító e jogáról, igényéről lemond. Szállító semmilyen magatartása – kivéve az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatot - nem minősül az őt megillető jogról való lemondásnak.
A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszonyból eredő kérdésekben és jogvitákban Magyarország jogát kell alkalmazni. Felek esetleges jogvitája esetére kikötik a Szállító székhelye szerint illetékes bíróság

VÁSÁRLÁS MENETE

A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot, valamint a fizetési módot. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Az akciós árak a készet erejéig érvényesek.

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről, küldünk e-mail értesítést amikor a termék vételára kiegyenlítésre került (banki átutalás) és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámon.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
Áruházunkban lehetőség PayPal-lal, Online internetes kártyás és utánvéttel történő fizetésre.

Fizetés az áru átvételekor (utánvét)
Lehetőség van utólagos, bankkártyás fizetésre a FoxPost automatánál.
Az utánvétes fizetés esetén a megrendelését 3 munkanapon belül kiszállításra előkészítjük.

Fizetés PayPal használatával
PayPal használatával történő fizetés esetén a rendelés végösszegét a csomag kiszállítása előtt előre kell kifizetnie.
A PayPal használatához először regisztrálnia kell a www.PayPal.com oldalon. PayPal regisztráció egyszerű és ingyenes. A regszitrációhoz válasszon egy PayPal fióktípust, Személyest, vagy Üzletit. A szolgáltató egy e-mailt küld Önnek, amellyel aktiválhatja a PayPal számláját. A PayPal fizetés előnye, hogy internetes vásárlásai során banki adatait nem kell harmadik felek részére ismételten megadnia.
Amint a PayPal számlánkra megérkezik a csomag ellenértéke, a rendelés “fizetve” állapotra vált és erről e-mail értesítést küldünk Önnek. A vételár számlánkon történő jóváírását követően 4 munkanapon belül megrendelését kiszállításra előkészítjük. Online internetes kártyás fizetés - SimplePay Online internetes kártyás fizetés - Barion
A megadott adatok mindvégig biztonságban lesznek, mivel maga a fizetés a Barion titkosított oldalán történik. A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működik, PCI DSS megfeleléssel. A kártyaadatokat Norton/Symantec 256 bites SSL titkosítás védi. Webáruházunk csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást, kártyaadataid nem jutnak el hozzánk. A Barion Smart Gateway fizetőfelületén kártyaadatok megadásával, vagy Barion tárca tulajdonosok esetében jelszóval lehet fizetni, asztali és mobil böngészőkben egyaránt. Regisztrációt nem igényel, az első fizetésnél lehet regisztrálni, ez opcionális. Neked ingyenes a fizetés, a regisztráció és a Barion tárca használata is. Kényelmes, nem kell soha többé beírnod a kártyaadataidat nem csak az adott kereskedőnél, hanem egyetlen más Barion elfogadónál sem. Ha regisztráltál, letöltheted a Barion appot is, mely rengeteg felhasználói élménnyel gazdagíthat.
A Barion fizetés lépései:
Válaszd ki a kívánt terméket és helyezd a kosárba!
A Kasszánál válaszd ki a megfelelő szállítási módot.
A rendelés véglegesítésénél válaszd ki a Barion fizetési módot, majd kattints a “Megrendelés Véglegesítése" gombra!
Fizetés bankkártya adatok magadásával: Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával. A fizetéshez a kártya adataira, valamint e-mail címre van szükség. A fizetéshez Barion regisztráció nem szükséges, de az ÁSZF-et el kell fogadni.

Fizetés Barion tárcával:
Fizetés eltárolt bankkártyával
Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet.
Fizetés előre feltöltött Barion egyenleggel.
Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion regisztrációval (és nem rendelkezi bankkártyával). A fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Az egyenleg úgynevezett elektronikus pénz, amely előre feltölthető készpénzbefizetéssel a Barion feltöltő pontokon, valamint átutalással bankszámláról (sürgős esetben bankkártyáról is). Hatályos 2023 október 16-tól HÁZHOZSZÁLLÍTÁS GLS FUTÁRSZOLGÁLAT HÁZHOZSZÁLLÍTÁSKézbesítés: a csomag felvételét követő munkanapon
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (készpénz és bankkártya), Átutalás
Szállítási díj: 1655 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes MPL POSTA FUTÁRSZOLGÁLAT HÁZHOZSZÁLLÍTÁSKézbesítés: a csomag felvételét követő munkanapon
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (készpénz és bankkártya), Átutalás
Szállítási díj: 1655 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes  CSOMAGAUTOMATÁKFOXPOST CSOMAGAUTOMATÁK
Csomagját 4 napig van lehetősége átvenni.
A FOXPOST automatáknál az utánvét összegét csak bankkártyával tudja kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre nincs lehetőség.A FoxPost a csomag regisztrációjához csak magyar telefonszámot fogad el!
Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (bankkártyával fizetve az automatánál), Átutalás
Szállítási díj: 1335Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes MPL CSOMAGAUTOMATÁK
Csomagját 2 napig van lehetősége átvenni, utána a legközelebbi postán lehet átvenni még +8 napig. Utánvétes fizetés esetén az MPL automatáknál csak bankkártyával lehet fizetni.
Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét bankkártyával, Átutalás
Szállítási díj: 1210 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes PACKETA Z-BOX CSOMAGAUTOMATÁK
Csomagját 4 napig van lehetősége átvenni.
Az automatáknál az utánvét összegét csak bankkártyával tudja kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre nincs lehetőség.Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (bankkártyával fizetve az automatánál), Átutalás, Packeta App
Szállítási díj: 1685Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes  CSOMAGPONTOK, POSTÁN MARADÓ  GLS CSOMAGPONTOKCsomagját 5 napig van lehetősége átvenni. A GLS csomagautomatából csomagját 7 napig van lehetősége átvenni. 
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét, Átutalás
Szállítási díj: 1655 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes POSTÁN MARADÓCsomagját 10 napig van lehetősége átvenni.
Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét, ÁtutalásSzállítási díj: 1485 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes POSTAPONT PLUSZ PONTOKMOL töltőállomások, Coop üzletek, Media Markt üzletek, Trend Maker üzletek Csomagját 10 napig van lehetősége átvenni.
Fizetési módok: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét, Átutalás
Szállítási díj: 1485 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes ELOGISZTIKA Csomagpont - Személyes ÁtvételCím: 1066 Budapest, Teréz krt. 32. (fszt. 9.)(az udvar közepén jobbra).Telefon: 06 1 704 2848, +36703643732, +36303051505Email:info@elogisztika.hu
https://elogisztika.huCsomagját 15 napig van lehetősége átvenni.
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, szerda: 11:00-18:00-ig,
csütörtök: 10:00-17:45-ig,péntek: 10:00-17:00-ig,
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét (csak készpénz!), ÁtutalásSzállítási díj: 495 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes PACKETA (CSOMAGKÜLDŐ) ÁTVEVŐHELYEK
A csomagot 8 napig tárolják. A csomag nyomonkövetés oldalon lehetősége van meghosszabbítani a tárolási időt és utánvét esetén az oldalon bankkártyával is fizetheti a csomagot.
Fizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Utánvét
Szállítási díj: 1685 Ft
Szállítási díj 9000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes SZÁLLÍTÁS KÜLFÖLDRE SAMEDAY HÁZHOZSZÁLLÍTÁS ROMÁNIÁBAFizetési mód: PayPal, Online Bankkártyás fizetés (Barion, SimplePay), Átutalás, UtánvétSzállítási díj: 2595 FtSzállítási díj 19000 Ft értékű vásárlás felett: ingyenes A szállítástól elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Kérjük SÉRÜLT CSOMAGOT SEMMILYEN ESETBEN NE VEGYEN ÁT A FUTÁRTÓL! Abban az esetben, ha csomagján sérülés nyomait látja, kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére!

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz.

ELÁLLÁSI JOG / VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA
A megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor.

REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Amennyiben a regisztrálást követő évben egyszer sem vásárol, fiókját inaktívnak tekintjük és regisztrációját töröljük.

HŰSÉGPONTOK

Minden 25 Ft vásárlás után 1Ft hűségpont jár. Azaz a megvásárolt termékek értékének 4%-át kapja meg hűségpontokban.pl. 25000 Ft vásárlás után 1000 hűségpontot kap.

A következő vásárlásnál a hűségpontok kedvezményként használhatóak fel.
1 hűségpont = 1Ft kedvezményre váltható be.
pl. 100 hűségpont = 100 Ft kedvezmény

A hűségpontok nem évülnek el, korlátlan ideig felhasználhatóak.
A hűségpontokat az után kapja meg, hogy a csomagot szállításra átadtuk és a rendelés státusza teljesítettre változik. A hűségpont egyenlegéről külön emailt fog kapni.

Át nem vett csomag esetén, a csomag visszaérkezése után a megrendelés állapota "megrendelő nem vette át" státuszra változik és vásárlás után kapott hűségpontok törlődnek.

Ha szeretné felhasználni a hűségpontjait, akkor a Kassza - Kosár funkcióban, a kosárban lévő termékek lista felett van a Hűségpontok beváltása funkció. Itt be tudja írni, hogy hány pontot szeretne beváltani és a √ pipa gombra kattintva beváltani a pontokat.

Hatályos: 2023. szeptember 04-től

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

AdatkezelőNév: Something Else Kft.Székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 19.Levelezési cím, panaszkezelés: 1055 Budapest, Szent István krt. 19.E-mail: some.kft@gmail.comTelefonszám: +36 70 381 8494Weboldal: https://www.wholegoods.hu TárhelyszolgáltatóNév: Onlinex Solutions KftLevelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A. / fszt. 1.E-mail cím: Telefonszám:  A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás Mi az a cookie?Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek megA működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanationAmennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatokA szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:KapcsolatfelvételHa például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból. Kezelt adatok Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Az adatkezelés időtartama Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]Regisztráció a weboldalonA regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele Kezelt adatokAz adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.Az adatkezelés időtartamaA hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés jogalapjaAz Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]A rendelés feldolgozásaA rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek Kezelt adatokAz adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.Az adatkezelés időtartamaAz adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. Az adatkezelés jogalapjaA szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]A számla kiállításaAz adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.Kezelt adatokNév, cím, e-mail cím, telefonszám.Az adatkezelés időtartamaA kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.  Az adatkezelés jogalapjaAz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelésAz adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. Kezelt adatokNév, cím, e-mail cím, telefonszám.Az adatkezelés időtartamaAz Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. Az adatkezelés jogalapjaSzerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].Garanciális ügyintézésAz adatkezelési folyamat a  garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.Kezelt adatokVásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.Az adatkezelés időtartamaA garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. Az adatkezelés jogalapjaAz, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezeléseAz adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. Kezelt adatokVásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma. Az adatkezelés időtartamaA garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.Az adatkezelés jogalapjaAz, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatokA regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.  Kezelt adatok A hozzájárulás időpontja.Az adatkezelés időtartamaA jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. Az adatkezelés jogalapjaA Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]Marketing célú adatkezelésekA hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelésKezelt adatokNév, e-mail cím.Az adatkezelés időtartamaAz érintett hozzájárulásának visszavonásáig.Az adatkezelés jogalapjaAz Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]RemarketingAz adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg. Kezelt adatok A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok. Az adatkezelés időtartama Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenAz adatkezelés jogalapjaAz Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]. NyereményjátékAz adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.  Kezelt adatok Név, email cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni. Az adatkezelés jogalapjaAz Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]További adatkezelésekAmennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozásAz adatfeldolgozó megnevezése: Onlinex Solutions Kft.Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám:E-mail cím: contact@superwebaruhaz.huSzékhely: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenységAz adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Kft.Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Budapest Késmárk utca 14. B. ép. Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 501 6200Az adatfeldolgozó e-mail címe: dpd@dpd.hu Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenységAz adatfeldolgozó megnevezése: FOXPOST Zrt.Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 999 0369Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenységHírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Something Else Kft.Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1055 Budapest, Szent István krt. 19.Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36 70 381 8494Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: some.kft@gmail.comAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelésAz adatfeldolgozó megnevezése: Varga és Társa Kkt., Az adatfeldolgozó székhelye: 2030 Érd Folyondár u. 79.Az adatfeldolgozó telefonszáma:Az adatfeldolgozó e-mail címe:  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozásAz adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft.Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest Záhony utca 7.Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3630 35 44 789Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.huAz Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli. Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozásAz adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.Az adatfeldolgozó székhelye: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 464 70 99Az adatfeldolgozó e-mail címe:Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli. Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési rendszer használatárólEzen a weboldalon a PayPal fizetési rendszerén keresztül tudsz fizetni. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetések feldolgozása az úgynevezett PayPal számlákon keresztül történik, amelyek virtuális magán- vagy üzleti számlákat jelentenek. A PayPal képes PayPal felhasználói fiók nélkül is fizetést lebonyolítani bankkártya használatával. Egy PayPal számla egy email cím használatával működik, ezért klasszikus számlaszáma nincs a PayPal számláknak. A PayPal lehetővé tesz online fizetéseket harmadik fél számára, illetve fizetések fogadását is. A PayPalon keresztüli fizetések révén a vásárló tranzakciója teljes mértékben biztonságban van.A PayPal európai működtetéje: PayPal (Europe) S.à.r.l. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.Ha az érintett PayPal-t használ, mint a fizetési lehetőség az online megrendelés során, akkor az érintett adatai automatikusan továbbítódnak a PayPal felé. A fizetési lehetőség választásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok átadásához.A következő személyes adatok átadása történhet a PayPal felé: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, email cím, IP cím, telefonszám, vagy más, a fizetés feldolgozásához szükséges adat. A vásárlási szerződés megkötéséhez szintén szükséges ezen adatok kezelése.Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalások megelőzésére irányul. Az adatkezelő a személyes adatokat a PayPal-ra ruházza át, különösen akkor, ha az adattovábbításhoz jogos érdeke fűződik. A PayPal, ha szükséges a személyes adatokat leányvállalatok és szolgáltatók vagy alvállalkozók részére továbbíthatja a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben.Az érintettnek lehetősége van arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást Paypal-tól. A visszavonás joga nem érvényesíthető azon személyes adatokra, amelyeket a szerződéses kifizetések feldolgozásával kapcsolatban kell feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani.További információk a PayPalról:https://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=hu_HUA PayPal adatvédelmi rendelkezései:https://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU Az adatkezelés során Önt megillető jogokAz adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő. A hozzájárulás visszavonásának jogaÖn bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük. A személyes adatokhoz való hozzáférésÖn jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. Helyesbítéshez való jogÖn jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Adatkezelés korlátozásához való jogÖn jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt. Törléshez - elfeledtetéshez való jogÖn jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

 Tiltakozáshoz való jogÖn jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.Hordozhatósághoz való jogAmennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. Automatizált döntéshozatal  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezésAz Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.2018. május 25. napja előtt regisztrált NAIH szám: Adatvédelmi nyilvántartási szám:  Adatbiztonsági intézkedésekAz Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak. Jogorvoslati lehetőségekAmennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.  Adatkezelési tájékoztató módosításaAz Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.